ویدئو

۱۳ تیر ماه ۱۳۹۵

کمک کردن شرط انسانیت است

اگر باور دارید که از هر دستی بدهید از دست دیگری پس می گیرید خیریه روز سوم شما را دعوت به دیدن این ویدئو می کند www.roozesevvom.ir

۱۲ تیر ماه ۱۳۹۵

یادداشت فیلم کوتاه با مشارکت یونیسف؛ به تاثیر رفتارتان بر کودکان توجه کنید

کودکان آسیب پذیر ترین اقشار در جوامع  مختلف به شمار می روند دلایل بسیاری برای بی توجهی به آنان در جوامع و بر حسب فرهنگ های متفاوت وجود دارد اما برخی فاکتورها یکسان  هستند و در همه جوامع عکس العمل شبیه به هم را از جانب مردم جوامع مختلف بروز می دهند فرض کنید کودکی بیشتر بخوانید...

عضویت در خبرنامه موسسه خیریه روز سوم