جملات و مطالب

تفاوت آدم ها و انسانها
۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۵ ارسال شده در دسته جملات و مطالب

تفاوت آدم ها و انسانها

آدم ها زندگی می کنند

انسانها زیبا زندگی می کنند

آدم ها  می شنوند

انسانها گوش می دهند

آدم ها می بینند

انسانها عاشقانه نگاه می کنند

آدم ها در فکر خودشان هستند

انسانها به دیگران هم فکر می کنند

آدم ها می خواهند شاد باشند

آنسان ها اعمال اشرف مخلوقات را انجام می دهند

آدم ها انتخاب کرده اند که آدم بمانند

انسان ها تغییر کردن را پذیرفته  اند تا انسان  شدند

آدم ها می توانند انسان شوند

انسان ها در ابتدا آدم بودند

آدم ها آدم اند

انسان ها انسانند

اما

آدم ها و انسان ها هر دو حق انتخاب دارند

اینکه آدم باشند یا انسان

انتخاب با خودشان است

نیاز نیست انسان بزرگی باشیم انسان بودن خود نهایت بزرگیست و اینست تفاوت انسان بودن و آدم بودن

جان – سنفورد

دیگر خبرها


عضویت در خبرنامه موسسه خیریه روز سوم